Home / คู่มือเตรียมสอบ

Category Archives: คู่มือเตรียมสอบ

Feed Subscription

เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร)

เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร)

เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่ ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโลหการ อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบวิศวกรโลหการ อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบวิศวกรโลหการ อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กพร 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

Read More »

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 2 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 2 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับ ...

Read More »

อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 3 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ชุดที่ 1 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและ ...

Read More »

นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 3 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 4 แนวข้อสอบ  พรบ.  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539 5 ข้อสอบกฏหมายปกครอง 2539 6 ภาษาอังกฤ ...

Read More »

นักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต

นักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต

นักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 4 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา 6 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา 7 ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านสุขภาพจิต 8 ความรู้เรื่องจิตวิท ...

Read More »

ภาค ข.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

ภาค ข.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

ภาค ข.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน 1 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 2 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 3 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 4 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 5 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 6 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 7 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู 8 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 9 แนวข้ ...

Read More »

ภาค ก.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

ภาค ก.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน

ภาค ก.ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถด้านภาษา 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 6 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 8 แนวข้อ ...

Read More »
Scroll To Top