ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ (page 20)

Category Archives: คู่มือเตรียมสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 หลักการออกแบบ 7 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials ) 8 แนวข้อสอบกลศ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 แนวข้อสอบ ระเบียบกร ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กามท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กามท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กามท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (G ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2554 7 ...

Read More »

ยศ. ทบ ประทวน

ยศ. ทบ ประทวน

ยศ. ทบ ประทวน 1 แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. (ศาสนาและศีลธรรม) 2 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ. 3 สรุปวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 สรุปวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 MP3- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน ...

Read More »

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ สายงานสัสดี

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ สายงานสัสดี

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ สายงานสัสดี 1 ความรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่สายงานสัสดี 2 แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. (ศาสนาและศีลธรรม) 3 สรุปวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 8 การปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี 9 สรุปสา ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร กรมการยางประเทศไทย

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร กรมการยางประเทศไทย

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร กรมการยางประเทศไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการยางประเทศไทย 2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 7 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมการยางประเทศไทย

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมการยางประเทศไทย

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมการยางประเทศไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการยางประเทศไทย 2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 7 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ 8 ถาม-ตอบ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017