ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ (page 30)

Category Archives: คู่มือเตรียมสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 หลักการจัดการศึกษา 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 ความรู้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 3 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งช ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 การเตรียมงานก่อสร้าง 4 โครงสร้างและคอนกรีต 5 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 การเตรียมงานก่อสร้าง 4 โครงสร้างและคอนกรีต 5 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ...

Read More »

แนวข้อสอบนักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 5 กิจกรร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 การบริหารการเงินการคลัง 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง 3 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น  พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017