ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ (page 20)

Category Archives: แจกแนวข้อสอบ

Feed Subscription

ข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ

ข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ ตอบ   การวางแผนที่มีการกําหนดวิสัยทัศน มีการกําหนดเปาหมายระยะยาวที่แนชัด มีการ วิเคราะหอนาคตและคิดเชิงการแขงขันที่ตองการระบบการทํางานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง การวางแผนกลยุทธ์มีความสําคัญอย่างไร ตอบ  1. ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเ ...

Read More »

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4

ข้อความต่อไปนี้จ้อใดไม่ถูกต้อง 1) ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าสามารถทำให้เกิดแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง 2) การเปิดวงจรของเซอร์กิคเบรกเกอร์สามารถทำให้เกิดแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง 3) การเกิดเฟอโรเรโซแนนซ์สามารถทำให้เกิดแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง 4) การปรับค่าโหลดทีละน้อยสามารถทำให้เกิดแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง ...

Read More »

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 3

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 3

ข้อใดไม่จัดเป็นวิธีควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยตรง 1) ปรับ Tap ของหม้อแปลงไฟฟ้า                  2) ติดตั้งชุดตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ 3) ติดตั้ง Syncronous Motor                             4) เปลี่ยนการจัดเรียงบัสในสถานีไฟฟ้า เฉลย ข้อ 4 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า 1) การทำ A ...

Read More »

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 2

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 2

ในระบบสายส่งสามเฟส ถ้าวางสายส่งห่างกันเป็นระยะทางเท่ากัน เมื่อสายส่งมีรัศมีมากขึ้นจะทำให้ค่าความเหนี่ยวนำระหว่างสายตัวนำเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร 1) สูงขึ้น                                                               2) ต่ำลง 3) คงที่                                                                   4) ...

Read More »

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 1

แนวข้อสอบไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ชุด 1

คุณสมบัติในข้อใดเป็นคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 1) ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของแรงดันที่จ่ายให้กับวงจร 2) ผลรวมของกระแสที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของกระแสที่จ่ายให้กับวงจร 3) กำลังไฟฟ้าคืออัตราส่วนระหว่างกระแสกับค่าความต้านทาน 4) แรงดันแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า เฉลย ข้อ1 แนวความคิด จากกฎกระแสไ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

1.             พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ค. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ง. ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ตอบ   ก. ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 2.             พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบัง ...

Read More »

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2

การส่งบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ……..วัน ก.   30  วัน                                                   ...

Read More »

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ชุดที่ 1

ข้อใดถูก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ.ศ.2547 )คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521  คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด ...

Read More »

ข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อเขียนนีดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรืองใด รัก รัก รัก คําสัน ๆ ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ แทนทีจะรักกลับกลายเป็นรก รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิงดี ๆ บางทีต้องรบกัน ภาษามีการเปลียนรูป ภาษามีการเปลียนแปลง ภาษาใช้เสียงสือความหมาย ภาษาสร้างหนวยใหมได้ ตอบ    4    สังเกตจาก “รัก เป็น รก”  และ  “รีบ เป็น ...

Read More »

ข้อสอบวิชาภาษาไทยตำรวจ

ข้อสอบวิชาภาษาไทยตำรวจ

ข้อเขียนนี้ชี้ให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใด รัก รัก รัก คําสั้น ๆ ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ แทนทีจะรักกลับกลายเป็นรก รีบร้อนจนลืมสระ อี ลืมสิงดี ๆ บางทีต้องรบกัน ภาษามีการเปลี่ยนรูป                                                             ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย ภาษามีการเปลี่ยนแปลง       ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017