ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ (page 3)

Category Archives: แจกแนวข้อสอบ

Feed Subscription

คำแนะนำในการสอบสหกรณ์ออมทรัพย์

คำแนะนำในการสอบสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (เดิม)จดทะเบียนเมื่อว ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบรัฐสภา

คำแนะนำในการสอบรัฐสภา

ในการสอบเข้ารัฐสภา ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ารัฐสภา จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมประชาสัมพันธ์

คำแนะนำในการสอบกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชน ให้ร่วมมือกับรัฐบาล และหน่วยงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ มีวิวัฒนาการมาจาก “กองโฆษณ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีควา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบโรงพยาบาล สสจ.

คำแนะนำในการสอบโรงพยาบาล สสจ.

ในการสอบเข้าโรงพยาบาล สสจ. ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ในการสอบจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเม ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คำแนะนำในการสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) (Department of Primary Industries and Mines – DPIM) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชื่อว่า “กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 24 ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสุขภาพจิต

คำแนะนำในการสอบกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Department of Mental Healthม Ministry of Public Health เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัมฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำแนะนำในการสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ในการสอบเข้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. (Department of Industry Promotion) เดิมชื่อกรมอุตสาหกรรม กองอุตสาหกรรม สังกัดอยู่ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 3) ตราไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบัน กสอ. เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำแนะนำในการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมา พร้อม ๆ กับการ จัดตั้ง กระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว โดยได้มี การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงโครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง โครง สร้างหลายครั้ง เพื่อใ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017