ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ (page 30)

Category Archives: แจกแนวข้อสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ให้ไว้ ณ วันใด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ค. ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ง. ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอบ    ข. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ “เด็ก” หมายความว่าอย่างไร บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี                 ค. บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า  13 ปี บุคคลผู้มีอายุต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                                 ข. 4    ฉบับ 5 ฉบับ                                                                ง. 7    ฉบับ ตอบ   ง. 7  ฉบับ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 2                                                               ค. ฉบับที่  4 ฉบับที่ 3                                                               ง. ฉบับที่  5 ตอบ   ก. ฉบับที่  2 ข้อใดคือเหตุผล ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 1 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535 2 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535 ตอบ   ข.2 เมษายน พ.ศ. 2535 “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตอบ    ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  “ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว่าอย่างไร ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตามพระ ราชบัญญัตินี้ บุคคล ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                  ค.  4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                  ง.  5  ฉบับ ตอบ  ค.  4  ฉบับ   ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543 พระราชบัญญั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                             ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                              ง. ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอบ     ข. ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕     ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓  ให้ไว้ ณ วันใด ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓                                      ค. ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๕ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๔๓                                       ง. ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอบ  ก. ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใครคือผู้รักษาการตามพระร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 ให้ไว้ ณ วันใด 18  กันยายน พ.ศ. 2503                                                   ค.  20  กันยายน พ.ศ. 2503 19 กันยายน พ.ศ. 2503                                                    ง.  21  กันยายน พ.ศ. 2503 ตอบ    ค.  20  กันยายน พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติก ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ค. ๔ พฤศจิ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017