ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ (page 72)

Category Archives: แจกแนวข้อสอบ

Feed Subscription

ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

งานสารบรรณหมายถึง งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตอบ    ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระ ...

Read More »

ข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมืองต่างๆ‏

ข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมืองต่างๆ‏

คำสั่งหน.คสช. ใช้อำนาจมาตราใดกับกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 41                                                                           ค. มาตรา   43 มาตรา 42                                                                           ง. มาตรา  44 ตอบ   ง. มาตรา  44 คำสั่งหน.คสช. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะก ...

Read More »

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ

  พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ  ฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ข. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ค. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ...

Read More »

ข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน ค. 90  วัน 120 วัน                                                         ง. 180  วัน ตอบ  ข.120  วัน  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด 20 กันยายน พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมศุลกากร sso.go.th                                                 ค. http:// www.fish.go.th                http://www.mol.go.th                 ง. http:// customs.go.th ตอบ   ง.  www.customs.go.th อธิบดีกรมศุลกากรคนแรกคือใคร พระยาสุพรรณสมบัติ เจ้าพร ...

Read More »

แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน

แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก อาเซียน                                                                             ข สหประชาชาติ ค ปฏิญญาอาเซียน                                                              ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอบ   ก อาเซียน ประเทศใดไม ...

Read More »

แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2558

แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  2558

แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  2558 ********************* แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่มีความรุนแรงในรอบ 80 ปีเกิดขึ้นที่ประเทศใด กรีซ ค. บังกลาเทศ อินเดีย ง. เนปาล ตอบ  ง. เนปาล แผ่นดินไหวที่เนปาลวัดแรงสั่นสะเทือนได้กี่ริคเตอร์ 5  ริคเตอร์                                    ...

Read More »

แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมือง

แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมือง

แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมืองต่างๆ‏ **************** คำสั่งหน.คสช. ใช้อำนาจมาตราใดกับกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 41                                                                           ค. มาตรา   43 มาตรา 42                                                                           ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017