ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / สอบท้องถิ่น

Category Archives: สอบท้องถิ่น

Feed Subscription

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคน ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน 2. ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 3. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 5. ระเบียบสำนักทะเบีย ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3. พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 4. แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 5. พรบ.นโยบายการท่อง ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ _ถาม ตอบ 2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ 4. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ 5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ...

Read More »

แนวข้อสอบสถาปนิก ท้องถิ่น

แนวข้อสอบสถาปนิก ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 3. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017