Home / สอบครูผู้ช่วย

Category Archives: สอบครูผู้ช่วย

Feed Subscription

((ใหม่ล่าสุด))แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

((ใหม่ล่าสุด))แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด – แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม – นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา – แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ – แนวข้อสอบ พรบ. ...

Read More »

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา 2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 8 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษา

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษา รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ 2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3. จิตวิทยาการออกกำลังกาย 4. กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ _Exercise for Health 5. แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา 6. ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา 7. แนวข้อสอบวิชาสุขศึ ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์+ถามตอบ 2. แนวข้อสอบ วิชาความถนัดความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 3. การประเมินภาวะโภชนาการ 4. แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร 5. แนวข้อสอบวิชา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งว ...

Read More »

แนวข้อสอบบุคลกรทางศึกษา 38 ค.สังกัด สอศ.

แนวข้อสอบบุคลกรทางศึกษา 38 ค.สังกัด สอศ.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบุคลกรทางศึกษา 38 ค.สังกัด สอศ.  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2.พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 3.แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 4.แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 5.แนวข้อสอบ พรบ.บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.แนวข้อสอ ...

Read More »
Scroll To Top