ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน (page 10)

Monthly Archives: กันยายน 2015

แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์

แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์

สิ่งส่งตรวจที่นิยมนำมาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับของสารมากที่สุด คืออะไร Urine ค. celebro spinal fluid synovial fluid ง. whole blood ตอบ   ง. whole blood เลือดดำ เป็นเลือดที่นิยมส่งตรวจวัดปริมาณสารทั่ว ๆ ไปทางเคมีคลินิกเพราะอะไร การเจาะเส้นเลือดดำค่อนข้างยาก และมีอันตราย การเจาะเลือดดำทำได้ยาก แต่มีค ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิชาความถนัดทางสัตวแพทย์

แนวข้อสอบ วิชาความถนัดทางสัตวแพทย์

สัตวแพทย์อ่านว่าอย่างไร สัต-ตะ-แพด ค. สัต-แพด สัต-ตะ-วะ-แพด ง. สัต-วะ-แพด ตอบ   ข.  (สัด-ตะ-วะ-แพด) สัตว์ชนิดใดมีกระดูกที่อยู่ อวัยวะเพศ แมว ค. ควาย วัว ง. สุนัข ตอบ   ง.  (สุนัข) สุกรตั้งท้องกี่วัน 90 วัน                                                        ค. 114   วัน 120 วัน                    ...

Read More »

แนวข้อสอบทหารปืนใหญ่

แนวข้อสอบทหารปืนใหญ่

เครื่องหมายเหล่าทหารปืนใหญ่ทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านขวาเป็นรูปอะไร รูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว รูปสายฟ้าประกอบกับจักร ง. รูปปืนเล็ก ตอบ    ก. รูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว ข้อใดกล่าวถึงภารกิจของทหารปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง ยิงสนับสนุนแก่หน่วยรบ/ดำเนินกล ...

Read More »

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์คืออะไร ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน ข.  การคำนวณ ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ตอบ  ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ร ...

Read More »

แนวข้อสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ

หนังสือภายในใช้ในกรณี ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและระดับต่ำกว่ากรมติดต่อกัน  หน่วยงานใด มีระดับต่ำกว่ากรม สนง.ป.ป.ส. ค. ปภ. สนง.ปปง. ง. กบค. ตอบ  ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือสั่งการ แถลงการณ์ ค. ระเบียบ คำสั่ง ง. ข้อบังคับ ตอบ   ก. แถลงการณ์          ชั้นค ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชุดที่ 1

1.กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไร ก.  วันที่   ก กุมภาพันธ์  2467                                         ข. วันที่  11  เมษายน  2470 ค. วันที่ 23  พฤษภาคม  2476                                          ง. วันที่ 31 กรกฎาคม  2484 ตอบ ข้อ ค. กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งขึ้นตรงกับรัช ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  ชุดที่  2

1.ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองไว้แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคำรับรองได้จากใคร ก. ผู้ใหญ่บ้าน                                                                       ข. นายอำเภอ ค. นายก อ.บ.ต.                                                            ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ทรัพยากรประมงหมายถึงข้อใด ก. ทรัพยากรทางนํ้าทุกชนิด ข. กุ้ง หอย ปูปลา ค. สัตว์นํ้าและพืชนํ้าทุกชนิดรวมทั้งผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์นํ้าและพืชนํ้าได้แก่ ปลา ปู หอย หมึก และสัตว์นํ้าอื่น ๆ ง. ทรัพยากรปลาทะเล จ. ทรัพยากรปลานํ้าจืด เฉลย :  ค. สัตว์นํ้าและพืชนํ้าทุกชนิดรวมทั้งผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์น ...

Read More »

แนวข้อสอบจังหวัดอุบลราชธานี

แนวข้อสอบจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบัน คือใคร นายวันชัย สุทธิวรชัย ค.นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ นายสุรพล สายพันธ์                                         ง.นายชวน ศิรินันท์พร ตอบ   ก. นายวันชัย สุทธิวรชัย ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี คนปัจจุบัน คือใคร นายคันฉัตร ตันเสถียร ค. นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ นายเกรี ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สันทนาการ ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017