ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน (page 2)

Monthly Archives: กันยายน 2015

แนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน

กรมชลประทานมีอายุครบรอบกี่ปีในปี 2557 110 ปี                                                                           ค. 112  ปี 111 ปี                                                                           ง. 113  ปี ตอบ   ค. 112 ปี การสถาปนาเป็นกรมชลประทานเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด รัชกาลที ...

Read More »

แนวข้อสอบ กรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบ กรมคุมประพฤติ

ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ใด ก. พ.ศ. 2473                                                         ข. พ.ศ. 2483 ค. พ.ศ. 2490                                                          ง. พ.ศ. 2495 ตอบ     ง. พ.ศ. 2495 โดยมาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่ ...

Read More »

ข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ consular.go.th                                                 ค. www.rlpd.moj.go.th mol.go.th                                                 ง. www.rlpd.moj.co.th ตอบ  ค. www.rlpd.moj.go.th กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร คลอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ

แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ http:// cdp.go.th                 ค. http:// www. www.pcd.go.th http:// forest.go.th                 ง. http:// www. customs.go.th ตอบ   ค. http:// www. www.pcd.go.th ข้อใดคือชื่อย่อของกรมควบคุมมลพิษ กคพ. ค. คมพ. คพ.                                                   ...

Read More »

ข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก

ข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก http:// dlf.go.th                                 ค. http:// www.fish.go.th http:// forest.go.th                 ง. http:// www. customs.go.th ตอบ   ก. http:// www.dlf.go.th ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก ขสบ. ค. ขส. กขส.                                                  ...

Read More »

แนวข้อสอบเก่า กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบเก่า กรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนประกอบด้วยอะไรบ้าง การศึกษาชุมชน  การให้การศึกษาแก่ชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผน / โครงการ การดำเนินงานตามแผนและโครงการ การติดตามประเมินผล การศึกษาชุมชน   การให้การศึกษาแก่ชุมชน  การวางแผน / โครงการ   การดำเนินงานตามแผนและโครงการการติดตามประเมินผล ตอบ   ง. การศึกษาชุม ...

Read More »

ข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อใดคือเว็บไซด์ของกรมการพัฒนาชุมชน cod.go.th ค. www.cod.co.th cdd.go.th ง. www.cdd.co.th ตอบ   ข.  www.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชนมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Community Develepment   Department            ค.  Sustainable Develepment  Department Community Development   Department            ง.  Sustainable De ...

Read More »

ข้อสอบกรมการปกครอง

ข้อสอบกรมการปกครอง

ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขัน และมีการค้าที่เป็นธรรม พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและตลาดในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการและความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ย ...

Read More »

แนวข้อสอบ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ กรมการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือนเดิมมีชื่อว่าอะไร กรมการบินพาณิชย์                                                                  ค. กรมการบินพลเรือน กรมการขนส่งทางอากาศ ง. ถูกทั้ง  ก และ  ข ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก และ  ข กรมการบินพลเรือนก่อตั้งขึ้นเมื่อใด 25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2467                                        ...

Read More »

ข้อสอบ กรมการจัดหางาน

ข้อสอบ กรมการจัดหางาน

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการจัดหางาน http://sso.go.th                 ค. http:// www.doe.go.th http://www.mol.go.th                 ง. http://fisheries.go.th ตอบ   ค. http:// www.doe.go.th กรมการจัดหางาน มีชื่อย่อว่าอะไร กจ. ค. กง. กกจ. ง. กจง. ตอบ    ข.กกจ. อธิบดีกรมการจัดหางานคนปัจจุบันคือใคร นายสมหว ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017