ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน (page 3)

Monthly Archives: กันยายน 2015

ข้อสอบกรมการค้าภายใน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

ข้อสอบกรมการค้าภายใน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ก. ภาษีทางอ้อม  คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ ข. ภาษีทางอ้อม คิดจากกำไรของการขายสินค้าหรือบริการ ค. ภาษีทางตรง  ที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ง. ไม่มีข้อถูก ตอบ   ก. ภาษีทางอ้อม  คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา ก. 1  อัตรา               ...

Read More »

ข้อสอบ กรมการกงสุล

ข้อสอบ  กรมการกงสุล

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการกงสุล dmh.go.th                                                 ค. www.consular.go.th mol.go.th                                 ง. www.dsd.go.th ตอบ   ค. www.consular.go.th อธิบดีกรมการกงสุลคนปัจจุบันคือใคร นายดนัย  เมนะโพธิ                                                 ค. ...

Read More »

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองทัพบก

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองทัพบก

ทหารรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ใคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ถูกทุกข้อ ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ ทหารรักษาพระองค์  คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพ ...

Read More »

แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบตอนที่ 1 ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เรียกว่าอะไร ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์                      ข.  การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์                                                     ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์ ตอบ  ก. ตัวเลือกใ ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 1

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร  ชุดที่  1

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมข่าว คือใครบ้าง ผู้ให้ข่าว ข. ผู้เขียนข่าว ค.   ผู้อนุมัติข่าว                                                   ง. ถูกทุกข้อ ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ การตรวจสอบว่าข่าวนั้นได้เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนข่าวทางราชการดูแลการกำหนดประเภทเอกสารและความเร่งด่วนของข่าวเหมาะสม ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 4

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่  4

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในหน่วยอย่างเพียงพอตลอดจนจัดให้มีการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารของหน่วยเหนือถัดไปด้วย ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการที่ได้รับมอบอำนาจ ผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตอบ     ค. ผู้บ ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 3

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร  ชุดที่  3

เครื่องม้วนสาย CE-11 ประกอบด้วยอะไรบ้าง ก. โครงล้อ RL-39                                            ข. แกนล้อ มือหมุน หูหิ้ว ค. สายรัด ST-33 ง. โครงล้อ RL-39 ST-33 SF-35 ST-34 และโทรศัพท์ ตอบ       ง. โครงล้อ RL-39 ST-33 SF-35 ST-34 และโทรศัพท์ ล้อม้วนสาย MX-306 A/G บรรจุสายโทรศัพท์ WD1/TT ได้กี่เมต ...

Read More »

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2

ศูนย์การสื่อสาร เป็นที่รวมของมัชฌิมการสื่อสารต่าง ๆ ที่หน่วยนั้นต้องการใช้และถือว่าศูนย์การสื่อสารเป็นองค์แทนการสื่อสารอย่างหนึ่ง อยากทราบว่า ภารกิจของ ศูนย์การสื่อสาร คือข้อใด ประสานการใช้เครื่องมือ รักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว จัดบริการการสื่อสารให้กับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ สำเนาข่าวเพิ่มเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ ก. การคิดแบบสังเคราะห์ ข. การคิดแบบสร้างสรรค์ ค. การคิดแบบบูรณาการ                                            ง. การคิดแบบกลยุทธ์ เฉลย  (ค) สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร ก. อำนาจ ข. อำนาจหน้าที่ ค. ...

Read More »

แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

1. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ ก. การคิดแบบสังเคราะห์ ข. การคิดแบบสร้างสรรค์ ค. การคิดแบบบูรณาการ ง. การคิดแบบกลยุทธ์ 2. สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร ก. อำนาจ ข. อำนาจหน้าที่ ค. ความรับผิดชอบ ง. ภารกิจ 3. ข้อใดเป็นประเด็นในกา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017