ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน (page 4)

Monthly Archives: กันยายน 2015

แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร

แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร

สุนัขพัฒนามาจากสัตว์ชนิดใด สัตว์กินเนื้อ ค. สัตว์เลี่ยงลูกด้วยนม สัตว์ล่าเหยื่อ ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข สุนัขมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ชนิดใด สุนัขป่า ค. สุนัขบ้าน สุนัขเลี้ยงลูกด้วยนม ง. สุนัขกินเนื้อ ตอบ  ก. สุนัขป่า สุนัขพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ต้นตระกูลคือ พันธุ์สุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ สายการบินไทย

แนวข้อสอบ สายการบินไทย

ข้อใดคือสัญลักษณ์ประจำการบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดอกกล้วยไม้ ค. ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ง. ดอกชบา ตอบ  ก. ดอกกล้วยไม้                       บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มบินเที่ยวแรกเมื่อใด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ค. 1 มิถุนาย  พ.ศ. 2503 1 พฤษภาคม พ.ศ.2502                                   ...

Read More »

แนวข้อสอบ สุขศึกษา

แนวข้อสอบ สุขศึกษา

1.ผู้ที่กินอาหารไม่ตรงเวลา มีผลต่ออวัยวะใด ก. ลำไส้เล็ก                                                                                                               ข. ลำไส้ใหญ่ ค. ทวารหนัก                                                                                                             ง ...

Read More »

แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ  ชุดที่ 2

1.กิจการไปรษณีย์จัดตั้งเมื่อใด ก. 4  สิงหาคม 2426                                           ข. 14  สิงหาคม 2426 ค. 4  สิงหาคม 2526                                           ง. 14  สิงหาคม 2526 ตอบ  ก. 4  สิงหาคม 2426 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แยกออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทเมื่อใด ก. 4 ...

Read More »

แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ   ชุดที่  1

กรมไปรษณีย์ เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่เท่าใด ก. รัชการที่ 2                                                        ข. รัชการที่ 3 ค. รัชการที่ 5                                                        ง. รัชการที่ 6 ตอบข้อ ค. ระบบไปรษณีย์ของรัฐ เกิดขึ้นในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 5 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 1 มกราคม 2549 ค. 31 มกราคม 2549 30 มกราคม 2549 ง. 31 ธันวาคม  2549 ตอบ   ค. 31 มกราคม 2549 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ฉบับที่เท่าไร พ.ศ.อะไร ก. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552                                      ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ค. ฉบับที่  1 พ.ศ. 2554                                     ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตอบ  ข้อ ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.2555

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการปี  2555 มีผลใช้บังคับเมื่อใด ก.   23   มกราคม   2555                                            ข.   24    มกราคม   2555 ค.   25   มกราคม  2555                                              ง.   26    มกราคม    2555 ตอบ   ค.   25    มกราคม   2555     ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 7                                                               ค. ฉบับที่  9 ฉบับที่ 8                                                               ง. ฉบับที่  10 ตอบ  ค. ฉบับที่  9 ระเบียบกระ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ มีกี่ฉบับ 4 ฉบับ                                                                  ค.  3  ฉบับ 6 ฉบับ                                                                  ง. 5  ฉบับ ตอบ  ก. 4  ฉบับ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ให้ใช้บังคับในวันใด 1 มกราคม  2548 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017