ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน (page 5)

Monthly Archives: กันยายน 2015

แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ง. ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ตอบ   ข. ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อใด ๖ มีนาคม ๒๕ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ.2553

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 2 กันยายน  2553                                               ค. 4  กันยายน   2553 3 กันยายน 2553                                                                ง. 5  กันยายน   2553 ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 มีผลบังคับใช้วันใด 1 มีนาคม 2520 ค. 31 มีนาคม 2520 2 มีนาคม 2520 ง. 1 กุมภาพันธ์ 2520 ตอบ   ก. 1 มีนาคม 2520 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) เมื่อปี พ.ศ.ใด พ.ศ.2543 ค. พ.ศ.2550 ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีกี่หมวด 10 หมวด  1  บทเฉพาะกาล                            ค. 8  หมวด  1  บทเฉพาะกาล 9 หมวด  1  บทเฉพาะกาล                              ง. 7  หมวด  1  บทเฉพาะกาล ตอบ   ก. 10  หมวด  1  บทเฉพาะกาล ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ประธานสภาท้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 2 สิงหาคม 2550                 ค. 2 กันยายน  2550 4 สิงหาคม 2550                 ง. 2  ตุลาคม  2550 ตอบ   ก. 2 สิงหาคม 2550 ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงก ...

Read More »

แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

ระบาดวิทยาในงานป้องกันควบคุมโรค หมายความว่าอย่างไร หลักวิชาการพื้นฐานของงานสาธารณสุข องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาของโรคภัย งานสาธารณสุขกลุ่มหนึ่ง ถูกทุกข้อ ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ ข้อใดคือหลักการป้องกันควบคุมโรค ก. กำจัดที่ต้นเหตุ ข. ตัดการถ่ายทอดโรค ค. สร้างเสริมความต้านทานให้กับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคและภัย ง. ถ ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. แนวข้อสอบเก่ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. แนวข้อสอบเก่ากร ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.pdf 5. แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. แนวข้อสอบเ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017