ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / ตุลาคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2015

แนวข้อสอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวข้อสอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อใดคือชื่อย่อของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอ.                                                                                ค. ทก. อก. ง.  ทอก. ตอบ    ค.ทก. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก. www.mos.go.th                                                        ...

Read More »

แนวข้อสอบ สำนักราชเลขาธิการ

แนวข้อสอบ สำนักราชเลขาธิการ

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักราชเลขาธิการ sso.go.th                                                 ค. www.ohm.go.th mol.go.th                                 ง. www. customs.go.th ตอบ   ค. www.ohm.go.th            สำนักราชเลขาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด พ.ศ. 2433 ค. พ.ศ. 2435 พ.ศ.2445 ง. พ.ศ. 2440 ตอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แนวข้อสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ dmh.go.th                                                 ค. www.oaep.go.th qsds.go.th                                                        ง. www.rubber.go.th ตอบ   ค. www.oaep.go.th ใครคือเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คนปัจจุบัน นายสุพรรณ แสงทอง    ...

Read More »

ข้อสอบ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อสอบ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว dpt.go.th                                                 ค. www. wof.go.th dgr.go.th                                 ง. www.owf.go.th ตอบ   ง. www.owf.go.th ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  คนปัจจุบันคือใคร นายจตุพร บุรุษพัฒน์    ...

Read More »

ข้อสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ข้อสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน dpt.go.th                                                 ค. www. wof.go.th dgr.go.th                                 ง. www.app.go.th ตอบ    ง. www.opp.go.th ใครคืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คนปัจจุบันคือใคร นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ค. นายอภิชาติ อภิชาตบุต ...

Read More »

แนวข้อสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

1.             องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย‏  มีชื่อย่อว่าอะไร อ.ค.ท. ค. อ.ส.ค. สค. ง. ก.ส.ค. ตอบ    ค.  อ.ส.ค. 2.             ข้อใดคือเว็ปไซด์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย‏ http://www.dpt.go.th                                 ค.  http:// dop.go.th http:// www.dgr.go.th ง. http ...

Read More »

แนวข้อสอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

แนวข้อสอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีชื่อย่อว่าอย่างไร อตก.                 ค. อ.ต.ก. อ.ต.                 ง. อ.ก.ก. ตอบ   ค. อ.ต.ก. ข้อใดคือชื่อขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร Marketing Organization for Farmers Marketing for Farmers Organization Marketing Organization to Farmers Marketing to Farmers Organization ต ...

Read More »

ข้อสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร สช.                 ค. มช. สมค. ง. สมช. ตอบ   ง. สมช. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ sso.go.th                                                 ค. www. pacc.go.th nsc.go.th ง. www.oag.go.th ตอบ   ข. www.nsc.go.th ข้อใดคือชื่อภาษาอังก ...

Read More »

แนวข้อสอบ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ‏

แนวข้อสอบ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ‏

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีชื่อย่อว่าอะไร สทส. ค. สท. สด. ง. สทด. ตอบ   ค. สท. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ สท. pop.go.th                 ค. www.opp.co.th opp.go.th                 ง. www.ppo.go.th ตอบ   ข. www.opp.go.th สท. ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร ราช ...

Read More »

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลปกครอง

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลปกครอง

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของศาลปกครอง admincourt.go.th                 ค. http:// www.dbd.go.th admincourt.co.th                 ง. http:// www.prd.go.th ตอบ    ก. www.admincourt.go.th ปัจจุบันศาลปกครองมีอายุครบรอบกี่ปี 12 ปี                                                                              ค. 14  ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017