ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบนิติกร กรมศาสนา

แนวข้อสอบนิติกร กรมศาสนา

จำหน่ายแนวข้อสอบนิติกร กรมศาสนา รวมทุกอย่างี่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 4 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 5 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง 6 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 7 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม)

จำหน่ายแนข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ ...

Read More »

แนวข้อสอบธุรการ ศาลรัฐธรรมนูญ

แนวข้อสอบธุรการ ศาลรัฐธรรมนูญ

จำหน่ายแนวข้อสอบธุรการ ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 6 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 7 ความรู้เกี่ย ...

Read More »

จำหน่ายแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญ

จำหน่ายแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญ

จำหน่ายแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 6 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบสาขากายภาพบำบัด กรมการแพทย์

แนวข้อสอบสาขากายภาพบำบัด กรมการแพทย์

จำหน่ายแนวข้อสอบสาขากายภาพบำบัด กรมการแพทย์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยว ...

Read More »

แนวข้อสอบผู้ช่วยอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบผู้ช่วยอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

จำหน่ายแนวข้อสอบผู้ช่วยอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด   รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา 2 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 3 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 5 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง 6 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

จำหน่ายแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- สำนักงานอัยการสูงสุด 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 2.1พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (กทม)

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (กทม) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 2                                                               ค. ฉบับที่  4 ฉบับที่ 3                                                               ง. ฉบับที่  5 ตอบ   ก. ฉบับที่  2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) คือปี พ.ศ.ใด พ.ศ. 2530 ค. ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด 2 ฉบับ                                                                  ค. 4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                                  ง. 5  ฉบับ ตอบ   ข. 3  ฉบับ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฉบับปัจจุบันคือปี พ.ศ.ใด พ.ศ. ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017