ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน (page 10)

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏

พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันอยู่ในปี พ.ศ.ใด พ.ศ.2536 ค. พ.ศ.2538 พ.ศ.2537 ง. พ.ศ.2539 ตอบ   ค. พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 3                                                               ค. ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 4       ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เทศบาล

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เทศบาล

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เทศบาล รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 2 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 4 วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา 5 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ใน ปี 2557 6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา 2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 8 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ทหารพระธรรมนูญ กองทัพบก

แนวข้อสอบ ทหารพระธรรมนูญ กองทัพบก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ทหารพระธรรมนูญ กองทัพบก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 2 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น 3 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 5 แนวข้อสอบกฎหมายอาญาทหาร (อัตนัย) 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 7 แนวข้อสอบนโยบาย คสช. 8 แนวข้อสอบพระราชบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ กพ

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ กพ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เตรียมสอบ กพ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  2 ความสามารถทางด้านเหตุผล  3 ความสามารถด้านภาษา  4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 1 8 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 2 9 แนวข้อสอบเก่า ก ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ไว้ ณ วันใด ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ค. ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ง. ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอบ  ค. ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน นับแต่วันประกาศในร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551ประกาศใช้วันใด. ก.  1 มีนาคม 2551                                                     ค.  3 มีนาคม 2551 ข.  2 มีนาคม 2551                                                     ง.  4 มีนาคม 2551 ตอบ   ค.  3 มีนาคม 2551 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ต ...

Read More »

แนวข้อสอบ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

แนวข้อสอบ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด ก.    เกษตรทฤษฎีใหม่                                                                ข.    การกินอยู่อย่างประหยัดและพอเพียง ค.    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                         ง.    เกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น ตอบ     ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารรา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017