ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน (page 4)

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมประมง

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  กรมประมง

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  กรมประมง รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 4 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสหกรรม 6 ความรู้เกี่ยวกับอนินทรีย์เคมี 7 ถาม-ตอบ ความ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร กรมประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร กรมประมง

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร กรมประมง รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 5 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการประมง กรมประมง

แนวข้อสอบนักวิชาการประมง กรมประมง

จำหน่ายนักวิชาการประมง กรมประมง รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 3 เตรียมสอบวิชาการประมง 4 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 5 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล 6 ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 7 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 8 แนวข้อสอบวิชาการประมง (อัตานัย) 9 เทค ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง กรมประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง กรมประมง

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง กรมประมง รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 เตรียมสอบวิชาการประมง 4 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 5 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล 6 ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 7 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง 8 แนวข้อสอบวิชาการประมง 9 พร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ICT

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ICT

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 4 ถาม R ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรุงเทพมหานคร (กทม) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ 2 คำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 3 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 4 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations 5 โครงสร้างประโยค (Sentence Structure) 6 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๐๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ฉบับที่ 2                                                               ค. ฉบับที่  4 ฉบับที่ 3                                                               ง. ฉบับที่  5 ตอบ   ก. ฉบับที่  2 ข้อใดคือเหตุผล ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 1 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ค.  3 เมษายน พ.ศ. 2535 2 เมษายน พ.ศ. 2535                                                               ง.  4 เมษายน พ.ศ. 2535 ตอบ   ข.2 เมษายน พ.ศ. 2535 “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ตอบ    ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  “ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว่าอย่างไร ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตามพระ ราชบัญญัตินี้ บุคคล ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017