ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน (page 5)

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                  ค.  4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                  ง.  5  ฉบับ ตอบ  ค.  4  ฉบับ   ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543 พระราชบัญญั ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (ด้านอนุศาสนาจารย์) กรมราชทัณฑ์

แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (ด้านอนุศาสนาจารย์) กรมราชทัณฑ์

จำหน่ายแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (ด้านอนุศาสนาจารย์) กรมราชทัณฑ์  รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ 4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และท ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) กรมราชทัณฑ์

แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) กรมราชทัณฑ์

จำหน่ายแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) กรมราชทัณฑ์  รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ 4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 แล ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  กรมราชทัณฑ์

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  กรมราชทัณฑ์  รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ 4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบ  นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ 4 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ 5 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒน ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 เตรียมอ่านสอบกรมพัฒนาที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ 4 การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน 5 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุง ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชน

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 2 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017