ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2015

ข้อสอบวิชาเอกนาฎศิลป์

ข้อสอบวิชาเอกนาฎศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ไทย นิยมอยู่เพียงเรื่องเดียว  คือเรื่องรามเกียรติ์  ซึ้งได้เค้าเดิมมาจากเรื่องรามายณของอินเดียคืออะไร ก.ละคร                                  ข.ลิเก                                     ค.โขน                                    ง.ระบำ ตอบ  ค.โขน ละครที่ถือเป็นต้นแบบของละครรำทุกชนิด คือ  ...

Read More »

แนวข้อสอบระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อใดอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องที่สุด สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งต่างๆที่มีความเหมาะสมต่อมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นโลกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ ป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ ตอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ”ยาเสพติดให้โทษ” สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อ ร่างกายและจิตใจ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

  ใครเป็นประธานในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงยุติธรรม ง. อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตอบ   ข. ปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่งตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน                                                                           ค. 120  วัน 100 วัน                                                                         ง.  145  วัน ตอบ  ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

ข้อใดคือความหมายของ “ยาเสพติด” ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย ถูกทุกข้อ ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า ป.ป.ส.                            ...

Read More »

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองทัพบก

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองทัพบก

ข้อใดคือหน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์ การรับเสด็จ ฯ ค. การแซงเสด็จ ฯ การนำเสด็จ ฯ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารราบทั่วไป ยังมีหน้าที่อื่นอีกกี่ประการ 3 ประการ                                                                     ...

Read More »

แนวข้อสอบวิชาเหล่าทหารราบ การใช้อาวุธ

แนวข้อสอบวิชาเหล่าทหารราบ การใช้อาวุธ

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. เอ็ม 203 มีลักษณะการทำงานอย่างไร ? ตอบ   ทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้อง ออกและเข้า บรรจุกระสุนเข้าทางท้ายรังเพลิง ชิ้นส่วนของ เอ็ม 203 ที่ประกอบเพิ่มเติมขึ้น กับ ปลย. เอ็ม 16 มีกี่อย่าง อะไรบ้าง ? ตอบ มี 4 อย่าง ครอบลำกล้องและชุดเครื่องเล็ง 2. ชุดเครื่องลั่นไก   3. ชุดศูนย ...

Read More »

แนวข้อสอบวิชาทหารราบ

แนวข้อสอบวิชาทหารราบ

เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง ง. ถูกทุกข้อ ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรง ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017