Home / 2015 / ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2015

ข้อสอบวิชาเอกนาฎศิลป์

ข้อสอบวิชาเอกนาฎศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ไทย นิยมอยู่เพียงเรื่องเดียว  คือเรื่องรามเกียรติ์  ซึ้งได้เค้าเดิมมาจากเรื่องรามายณของอินเดียคืออะไร ก.ละคร                                  ข.ลิเก                                     ค.โขน                                    ง.ระบำ ตอบ  ค.โขน ละครที่ถือเป็นต้นแบบของละครรำทุกชนิด คือ  ...

Read More »

แนวข้อสอบระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อใดอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องที่สุด สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งต่างๆที่มีความเหมาะสมต่อมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นโลกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ ป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ ตอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ”ยาเสพติดให้โทษ” สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อ ร่างกายและจิตใจ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพ เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

  ใครเป็นประธานในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงยุติธรรม ง. อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตอบ   ข. ปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่งตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน                                                                           ค. 120  วัน 100 วัน                                                                         ง.  145  วัน ตอบ  ...

Read More »

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

ข้อใดคือความหมายของ “ยาเสพติด” ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย ถูกทุกข้อ ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า ป.ป.ส.                            ...

Read More »

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองทัพบก

รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองทัพบก

ข้อใดคือหน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์ การรับเสด็จ ฯ ค. การแซงเสด็จ ฯ การนำเสด็จ ฯ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารราบทั่วไป ยังมีหน้าที่อื่นอีกกี่ประการ 3 ประการ                                                                     ...

Read More »

แนวข้อสอบวิชาเหล่าทหารราบ การใช้อาวุธ

แนวข้อสอบวิชาเหล่าทหารราบ การใช้อาวุธ

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. เอ็ม 203 มีลักษณะการทำงานอย่างไร ? ตอบ   ทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้อง ออกและเข้า บรรจุกระสุนเข้าทางท้ายรังเพลิง ชิ้นส่วนของ เอ็ม 203 ที่ประกอบเพิ่มเติมขึ้น กับ ปลย. เอ็ม 16 มีกี่อย่าง อะไรบ้าง ? ตอบ มี 4 อย่าง ครอบลำกล้องและชุดเครื่องเล็ง 2. ชุดเครื่องลั่นไก   3. ชุดศูนย ...

Read More »

แนวข้อสอบวิชาทหารราบ

แนวข้อสอบวิชาทหารราบ

เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง ง. ถูกทุกข้อ ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรง ...

Read More »
Scroll To Top