ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016

Yearly Archives: 2016

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมสื่อสารอีเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ  กรมสื่อสารอีเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ  กรมสื่อสารอีเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ  1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ 4 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน 5 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช 5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน 6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ 6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชแ ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบเรื่องภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน 5 การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 6 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) 1 ความรู้เกี่ยวกับทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 ความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 5 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) 1 ความรู้เกี่ยวกับทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 ความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 5 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 6 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร 7 แนวข้อสอบการด ...

Read More »

นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 6 ความรู้เกี่ ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

วิศวกรเครื่องกล กฟผ.

วิศวกรเครื่องกล กฟผ.

วิศวกรเครื่องกล กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test 7 แนวข้อสอบภาษ ...

Read More »

พนักงานขับเรือ กฟผ.

พนักงานขับเรือ กฟผ.

พนักงานขับเรือ กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ persona ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017