ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มกราคม

Monthly Archives: มกราคม 2016

ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

จงหาคำที่ไม่เข้าพวก แต่ละข้อจะให้คำมา 5 คำ จากข้อ ก ข ค ง และ จ จากคำ 5 คำจะมีอยู่ 4 คำ ที่มีความหมายเป็นพวกเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน แต่จะมีคำหนึ่งที่แตกต่างออกไป ไม่เข้าพวกกับคำอื่น ให้ท่านเลือกคำที่“ไม่เข้าพวก” นี้เป็นคำตอบดังตัวอย่าง ก.  เปรี้ยว                     ข.  หวาน                      ...

Read More »

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (วิชาการศึกษา)

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555  (วิชาการศึกษา)

Face book  เป็นนวัตกรรมประเภทใด 1.นวัตกรรมแบบเชื่อมโยง                                                2.นวัตกรรมแบบการก่อตัว 3.นวัตกรรมแบบดาวกระจาย                                            4.นวัตกรรมแบบการกระจาย ตอบ  1.นวัตกรรมแบบเชื่อมโยง รายการครูมืออาชีพ เป็นรายการช่องใด 1.NBT                   ...

Read More »

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555  (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)

6002 7004    8006   …………… 9007 ค. 9006 9012 ง.  ไม่มีข้อถูก ตอบ     ง.  ไม่มีข้อถูก คอนกรีต ทราย  ,    น้ำ           ………. อากาศ ค. โซดา ออกซิเจน ง. คาร์บอนไดออกไซด์ ตอบ    ข. ออกซิเจน ข้อใดใช้คำว่าทรงได้ถูกต้องทุกคำ ก. ทรงบรรทม     ทรงงาน               ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 2 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม 3 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว ...

Read More »

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู)

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู)

“ครู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?ก. เคารพ ข. ผู้ควรแก่การเคารพ ค. หนัก ง. ผู้สั่งสอนศิษย์ ตอบ   ง. ผู้สั่งสอนศิษย์ เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านควา ...

Read More »

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู)

ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด โรงเรียน ข. นักเรียน ค.   ผู้ร่วมงาน                                                                              ง. ชุมชน เฉลย  ข. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด สอนเก่ง ข. มีความรับผิดชอบสูง ค.   รักนักเรียน                                                       ...

Read More »

ข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย

คำใดเขียนผิด ก.  บันได               ข. บันทึก                ค.  บันลือ               ง.  บันเทิง               จ. บันจุ คำใดเขียนถูก ก.  หมาใน              ข.  เหล็กใน            ค.  ฝ้ายใน               ง.  ปลาไน              จ.  นางใน ข้อใดเขียนผิดทั้งหมด ก.  มัธยัสถ์  สับปะรด  พหูสูต            ...

Read More »

ข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี   วิชาคอมพิวเตอร์

ข้อ 1..mi เป็นชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์กรใด 1. สถาบันการศึกษา 2. หน่วยงานของรัฐ 3. ธุรกิจการค้า 4. หน่วยงานทางทหาร ข้อ 2.ข้อใดคือหน่วยย่อยที่สุดในการเก็บข้อมูลของ Windows 1. Sub Folder 2. File 3. Directory 4. Folder ข้อ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์อาการค้าง ไม่ทำงาน หรือระหว่างการทำงาน ไฟฟ้าดับ เมื่อสาม ...

Read More »

แนวข้อสอบสัสดี ปี 2552 (วิชาภาษาอังกฤษ)

แนวข้อสอบสัสดี ปี 2552 (วิชาภาษาอังกฤษ)

Most of South America ………………. Within the tropics. lie B.  lies to lie                                                                  D.  which lies In 1910 Scott……………..  again  for  the South Pole. set  off                                                               B.  sets  off setting off     ...

Read More »

แนวข้อสอบ รองหัวหน้าฝ่ายเคมี กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ รองหัวหน้าฝ่ายเคมี กองทัพอากาศ

จำหน่ายแนวข้อสอบ รองหัวหน้าฝ่ายเคมี กองทัพอากาศ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ 8 สรุปสูตรเคมี ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017