Home / 2016 / กุมภาพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

แนวข้อสอบ นักการศึกษาปฎิบัติการ ม.ราชมงคล

แนวข้อสอบ นักการศึกษาปฎิบัติการ ม.ราชมงคล

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักการศึกษาปฎิบัติการ ม.ราชมงคล รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 แนวข้อสอบ พรบ. ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 3 การรายงานข่าววิทยุ โทรทัศน์ 4 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว 5 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน 6 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ 7 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 5 ระบบโทรทัศน์ 6 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง 7 ระบบของเครื่องส่งวิทยุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 3 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 การผลิตรายการวิทยุและโทร ...

Read More »

หนังสือสอบ บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน

หนังสือสอบ บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวทางการการพัฒนา กศน. 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 2 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 5 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำนักงาน กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครู กศน

แนวข้อสอบ ครู กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ ครู กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเส ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จำหน่ายแนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองแร่ 5 ค ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 สาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510 4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ ชุด 1 7 แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ ชุด 2 ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Li ...

Read More »
Scroll To Top