ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กุมภาพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

แนวข้อสอบ นักการศึกษาปฎิบัติการ ม.ราชมงคล

แนวข้อสอบ นักการศึกษาปฎิบัติการ ม.ราชมงคล

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักการศึกษาปฎิบัติการ ม.ราชมงคล รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 แนวข้อสอบ พรบ. ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ประกาศข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 3 การรายงานข่าววิทยุ โทรทัศน์ 4 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว 5 ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน 6 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ 7 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 5 ระบบโทรทัศน์ 6 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง 7 ระบบของเครื่องส่งวิทยุ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 2 แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 3 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 การผลิตรายการวิทยุและโทร ...

Read More »

หนังสือสอบ บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน

หนังสือสอบ บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวทางการการพัฒนา กศน. 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 2 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 5 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สำนักงาน กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครู กศน

แนวข้อสอบ ครู กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ ครู กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเส ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จำหน่ายแนวข้อสอบ วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองแร่ 5 ค ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 สาระสำคัญพระราชบัญญัติแร่ 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510 4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ ชุด 1 7 แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ ชุด 2   >รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อส ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017