Home / 2016 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ส่วนภูมิภาค 1. นักพัฒนาสังคม จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงิ ...

Read More »

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 70/2559 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ จำนวน 9 ...

Read More »

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน  ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ  ตามเอกสารแนบ คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 2. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 17 อ ...

Read More »

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559

กรมการพัฒนาชุมชน  เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)  ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ...

Read More »

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่20 ถึง 8 มิถุนายน 2559

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่20  ถึง 8 มิถุนายน 2559

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 181 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.- 1. ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ รวม 50 ข้อ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 4 หลักการประชาสัมพันธ์ 5 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมา ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ถาม ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการf นักพัฒนาสังคม 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม 4 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ถาม ...

Read More »
Scroll To Top