ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มิถุนายน (page 10)

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

คำแนะนำในสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ.

คำแนะนำในสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ.

การเตรียมตัวสอบ ในการสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ. จะมีการสอบในระดับ ปวช.,ปวส.และระดับปริญญาตรี โท ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน วิชาที่สอบโดยหลักๆมี 3 วิชา 1.ข้อสอบทดสอบเชิงเชาวน์ปัญญา 2.ข้อสอบเชิงจิตวิทยา 3.วิชาเฉพาะ การทดสอบมี 3 รอบ คือค ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

คำแนะนำในการสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. การสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. แบ่งข้อสอบเป็นสองชุด ชุดแรก ความรู้ทั่วไปชุดสอง วิชาเฉพาะตำแหน่ง ผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะได้ สัมภาษณ์ เอาคะแนนมารวมกันต้องมากกว่า 60 เปอร์เซนต์ แต่ว่ามีการตัดเกรดอิงกลุ่มกันอีก ไม่ใช่ว่าผ่านสองวิชาแรกจะได้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน เมื่อ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง กปน.

คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง กปน.

คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง กปน. การสอบการประปานครหลวง กปน. จะเปิดปีละครั้ง ข้อสอบจะยากมาก ปีหลังๆ มี requirement เพิ่มขึ้นอีก เรียกว่าคัดคนมากๆ ด้านหนังสือควรหาอ่านเอาให้มากที่สุด แบ่งเวลาอ่านเอง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน นอกจา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

คำแนะนำในการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

คำแนะนำในการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ ๑. วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ ๑.๑ ความถนัด ด้านคณิตศาสตร์ ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์ ๑.๒ คณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์แ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกองทัพอากาศ

คำแนะนำในการสอบกองทัพอากาศ

คำแนะนำในการสอบกองทัพอากาศ การสอบ จะแบ่งเป็นสามส่วน คือ สอบข้อเขียน สอบสมรรถภาพทางกาย และสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน ถึงจะไปไปสอบสมรรถภาพทางกาย และถ้าผ่าน ก็จะได้สอบสัมภาษณ์ต่อไป ข้อสอบจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ คือส่วนความรู้ทั่วไปและส่วนความรู้เฉพาะทาง โดยน้ำหนักคะแนน ความรู้ทั่วไป:ความร ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพาวุธทหารบก ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ศึกษาข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ 1.ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา – ประวัติศาสตร์ชาติไทย – ภาษาอังกฤษ – ความรู้วิชาทหารเบื้องต้น 2.วิชาเฉพาะตำแหน่ง 3.สอบสัมภาษณ์ และท ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพสามิต

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพสามิต

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพสามิต ผู้ที่จะเข้าสอบกรมสรรพสามิตได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และควรจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพกร

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพกร

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพกร ผู้ที่จะเข้าสอบกรมสรรพกรได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และควรจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมศุลกากร

คำแนะนำในการสอบกรมศุลกากร

คำแนะนำในการสอบกรมศุลกากร ผู้ที่จะเข้าสอบกรมศุลกากรได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป ควรอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และควรจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเข้าใ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ.

คำแนะนำในการสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ.

คำแนะนำในการสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ. โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก มี ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดย 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆที่ร.ร.นายสิบทหารบก หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดื ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017