ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มิถุนายน (page 3)

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

คำแนะนำในการสอบกรมการปกครอง

คำแนะนำในการสอบกรมการปกครอง

กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน การดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย ในการสอบเข้ากรมการปกครอง การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมการค้าภายใน

คำแนะนำในการสอบกรมการค้าภายใน

  กรมการค้าภายใน (Department of Internal Trade of Thailand) ก่อตั้งวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ซึ่งในขณะนั้นประเทศอยู่ระหว่างสงครามประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงผลภัยจากสงครามได้ จึงมีความจำเป็นต้องพร้อมเตรียมรับปัญหาทุกด้าน และงานเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การพาณิชย์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ยังรวมอยู่ในการดู ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ ในการสอบเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำแนะนำในการสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ในการสอบเข้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีการประเมินสมรรถน ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมอุตุนิยมวิทยา

คำแนะนำในการสอบกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศ รายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งออกปร ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กศน

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กศน

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กศน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหาร ...

Read More »

แนวข้อสอบ กศน

แนวข้อสอบ กศน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กศน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบนโยบาย สำนักงาน กศน. 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 3 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระ ...

Read More »

แนวข้อสอบ กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพบก

แนวข้อสอบ กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพบก

จำหน่ายแนวข้อสอบ กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพบก รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 2 ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 3 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ กลุ่มงานทั่วไป กองทัพบก

แนวข้อสอบ กลุ่มงานทั่วไป กองทัพบก

จำหน่ายแนวข้อสอบ กลุ่มงานทั่วไป กองทัพบก รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 2 ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 3 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017