Home / 2016 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

คำแนะนำในการสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำแนะนำในการสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีป ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คำแนะนำในการสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น การดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในเรื่องอันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราช ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของชาติ เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง รวมทั้งอำนวยการ ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนจัดทำแผนเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

คำแนะนำในการสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ( Office of the Ombudsman Thailand) เป็นสำนักงานเลขานุการของผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[2] โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ปัจจุบันมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายกรัฐมนตรี

คำแนะนำในการสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานย่อยของ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจไม่รวมส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารก ...

Read More »

เปิดสอบกรมการแพทย์ จำนวน 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบั ...

Read More »

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา ประจำปี 2559 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒ ...

Read More »

เปิดสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกั ...

Read More »

กำหนดการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559   กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า ...

Read More »

เปิดสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2559

เปิดสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2559

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2559 ประกาศหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม ...

Read More »
Scroll To Top