ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กรกฎาคม (page 2)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ เปิดรับหลายจังหวัด

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ เปิดรับหลายจังหวัด

เปิดรับหลายจังหวัด (ไม่ต้องผ่านภาค ก) กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันนี้ (24 กรกฎาคม 2559) ครูวันดีขอนำรายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการของ กรมประมง มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันครับ เผื่อบางทีท่านที ...

Read More »

CAT กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วันที่1-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

CAT กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วันที่1-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 17 อัตรา) CAT กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021 ประกาศรับสมัคร :    ลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ชื่อตำแหน ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) หรือ สตง. (OAG) เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( The Board of Investment of Thailand หรือ BOI) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน และด้านการบริการสนับสนุนธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 ในสังกั ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( Office of Pubilc Sector Anti-Corruption Commission; ตัวย่อ PACC, สำนักงาน ป.ป.ท.) เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสน ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม

คำแนะนำในการสอบสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม

สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เดิมเรียก “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภาน ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( National Human Rights Commission) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจัก ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (National Anti-Corruption Commission) เป็นคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

คำแนะนำในการสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( Election Commission of Thailand) หรือย่อว่า กกต. (ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือ จัดให้มีการเลือกตั้ง หรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งกา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำแนะนำในการสอบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หน่วยงานของรัฐในสังกัดของ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2512 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ตาม มีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017