ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กรกฎาคม (page 3)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สอน. เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจดังนี้ 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างมีประสิท ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการสอบบร ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social Development Board) หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 มีหน้าที่จัดทำแผน ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงบประมาณ

คำแนะนำในการสอบสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ( Bureau of the Budget) เป็นหน่วยงานราชการ มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

คำแนะนำในการสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยข่าวพลเรือนระดับชาติหน่วยเดียวของประเทศไทย มีผู้อำนวยการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ปัจจุบันมี นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ดำรงตำแหน่ง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในที่ดินของวังปารุสกวัน ที่ถนนราชดำ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสหกรณ์ออมทรัพย์

คำแนะนำในการสอบสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์ (เดิม)จดทะเบียนเมื่อว ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบรัฐสภา

คำแนะนำในการสอบรัฐสภา

ในการสอบเข้ารัฐสภา ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ารัฐสภา จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมประชาสัมพันธ์

คำแนะนำในการสอบกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชน ให้ร่วมมือกับรัฐบาล และหน่วยงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ มีวิวัฒนาการมาจาก “กองโฆษณ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีควา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017