ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กรกฎาคม (page 4)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

เปิดสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2559

เปิดสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2559

ประกาศ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบโรงพยาบาล สสจ.

คำแนะนำในการสอบโรงพยาบาล สสจ.

ในการสอบเข้าโรงพยาบาล สสจ. ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ในการสอบจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเม ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คำแนะนำในการสอบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) (Department of Primary Industries and Mines – DPIM) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชื่อว่า “กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 24 ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสุขภาพจิต

คำแนะนำในการสอบกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Department of Mental Healthม Ministry of Public Health เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัมฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำแนะนำในการสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ในการสอบเข้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการ ...

Read More »

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 255

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 255

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 2559 / หลายอัตรา 1.ตำแหน่ง     ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 ตำแหน่ง ช่วงเวลาที่เปิดรับ    4 ม.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 รายละเอียดงาน    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ...

Read More »

เปิดสอบสํานักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบสํานักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ด้วยสํานักงานประกันสังคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้น ...

Read More »

เปิดสอบกรมธนารักธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกรมธนารักธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมธนารักธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยกรมธนารักธ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ภมิสารสนเทศ) นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาพัสดุ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พน ...

Read More »

เปิดสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2559

เปิดสอบองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงทรา รายละเอียดด ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. (Department of Industry Promotion) เดิมชื่อกรมอุตสาหกรรม กองอุตสาหกรรม สังกัดอยู่ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 3) ตราไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบัน กสอ. เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017