ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กรกฎาคม (page 8)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

คำแนะนำในการสอบกรมการจัดหางาน

คำแนะนำในการสอบกรมการจัดหางาน

กรมจัดหางาน (Department of Employment) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประช ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักกิจการยุติธรรม

คำแนะนำในการสอบสำนักกิจการยุติธรรม

ในการสอบเข้าสำนักกิจการยุติธรรม การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้าสำนักกิจการยุติธรรม จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเข ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คำแนะนำในการสอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ( Central Institute of Forensic Science; ย่อ: CIFS) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการดำเนินคดี รวมถึงการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในการสอบเข้าส ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์

คำแนะนำในการสอบศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์

คำแนะนำในการสอบศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ในการสอบเข้ากรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นลูกจ้าง/พนักงานราชการ ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

คำแนะนำในการสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

คำแนะนำในการสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (Department of Special Investigation) หรือ ดีเอสไอ (อังกฤษ: DSI) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมราชทัณฑ์

คำแนะนำในการสอบกรมราชทัณฑ์

คำแนะนำในการสอบกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ( Department of Corrections) เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ดูแลเรือนจำและนักโทษ จากคดีต่างๆ ในการสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงาน ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

คำแนะนำในการสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

คำแนะนำในการสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง (Department of Public Works and Town & Country Planning) เป็นหน่วยงานราชการสังกัดในกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในด้านการผังเมือง การโยธ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คำแนะนำในการสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คำแนะนำในการสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการสอบเข้ากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวช ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำแนะนำในการสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำแนะนำในการสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) หรือชื่อย่อ “ปภ.” เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[2] เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

ถาม – ตอบ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

จงอธิบายความหมายของระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ตอบ  ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นระบบที่คนงานประสานงานกับการผลิต, โลจิสติกส์, การศึกษา และอื่นๆ โดยมีส่วนประกอบของการประมวลผลข้อมูล เช่น PC, เซิร์ฟเวอร์, ดาต้าเบส, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไอที เทคโนโลยี เป็นระบบที่เน้นสำหรับการแก้ไขปรับปรุงที่ห ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017