Home / 2016 / พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016

วิศวกรเครื่องกล กฟผ.

วิศวกรเครื่องกล กฟผ.

วิศวกรเครื่องกล กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test 7 แนวข้อสอบภาษ ...

Read More »

พนักงานขับเรือ กฟผ.

พนักงานขับเรือ กฟผ.

พนักงานขับเรือ กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ persona ...

Read More »

คนชำนาญงาน กฟผ.

คนชำนาญงาน กฟผ.

คนชำนาญงาน กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality ...

Read More »

พนักงานรักษาความปลอดภัย กฟผ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย  กฟผ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย  กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภ ...

Read More »

พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ.

พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ.

พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย  2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด  3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. ...

Read More »

ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ

ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ

ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ 1 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading 3 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure 4 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation 6 โครงสร้างประโยค (Sentence Structure) 7 แนวข้อสอบโครงสร้างประโย ...

Read More »

เตรียมสอบ กพ

เตรียมสอบ กพ

เตรียมสอบ กพ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษา  4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 1 8 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 2 9 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 3 MP3 – คณิตศาสตร์เบื้องต้น รูป ...

Read More »

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »
Scroll To Top