ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016

วิศวกรเครื่องกล กฟผ.

วิศวกรเครื่องกล กฟผ.

วิศวกรเครื่องกล กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test 7 แนวข้อสอบภาษ ...

Read More »

พนักงานขับเรือ กฟผ.

พนักงานขับเรือ กฟผ.

พนักงานขับเรือ กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ persona ...

Read More »

คนชำนาญงาน กฟผ.

คนชำนาญงาน กฟผ.

คนชำนาญงาน กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality ...

Read More »

พนักงานรักษาความปลอดภัย กฟผ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย  กฟผ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย  กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภ ...

Read More »

พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ.

พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ.

พนักงานขับเครื่องจักรกล กฟผ. 1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย  2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด  3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. ...

Read More »

ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ

ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ

ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กพ 1 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading 3 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations  Structure 4 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation 6 โครงสร้างประโยค (Sentence Structure) 7 แนวข้อสอบโครงสร้างประโย ...

Read More »

เตรียมสอบ กพ

เตรียมสอบ กพ

เตรียมสอบ กพ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษา  4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 1 8 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 2 9 แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ชุดที่ 3 MP3 – คณิตศาสตร์เบื้องต้น รูป ...

Read More »

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบระเบีย ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017