Home / 2016 / ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2016

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมสื่อสารอีเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ  กรมสื่อสารอีเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ  กรมสื่อสารอีเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ  1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ 4 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน 5 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้ ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช 5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน 6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ 6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชแ ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบเรื่องภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน 5 การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 6 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) 1 ความรู้เกี่ยวกับทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 ความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 5 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)

แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) 1 ความรู้เกี่ยวกับทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 ความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 5 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 6 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร 7 แนวข้อสอบการด ...

Read More »

นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 6 ความรู้เกี่ ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ...

Read More »
Scroll To Top