ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017

Yearly Archives: 2017

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏ 5 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 7 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน 3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี 5 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 6 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 8 หลักการบั ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตานัย 5 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม (Algorithm and Programming) 6 แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหา  ผังงานฐานข้อมูล, ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครู สควค (ฟิสิกส์)

แนวข้อสอบ ครู สควค (ฟิสิกส์)

แนวข้อสอบ ครู สควค (ฟิสิกส์) 1 ความรู้เกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ 2 สรุปสูตรวิชาฟิสิกส์ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 4 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2 5 การสำรวจด้านคลื่นไหวสะเทือน 6 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 แนวข้อสอบวัดแววครู 8 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู P061 – ความเป็นครู รูปภาพ: ปก ครู ส ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครู สควค (เคมี)

แนวข้อสอบ ครู สควค (เคมี)

แนวข้อสอบ ครู สควค (เคมี) 1 สรุปวิชาเคมี 2 แนวข้อสอบวิชาเคมี 3 แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 1 4 แนวข้อสอบวิชาเคมี ชุด 2 5 สรุปสูตรเคมี 6 แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์ 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ 8 ความรู้เรื่องอนินทรีย์เคมี+แนวข้อสอบ 9 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู 10 แนวข้อสอบวัดแววครู P061 – ความเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครู สควค (ชีววิทยา)

แนวข้อสอบ  ครู สควค (ชีววิทยา)

แนวข้อสอบ  ครู สควค (ชีววิทยา) 1 สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา 2 ลักษณะทางพันธุกรรม 3 แนวข้อสอบความหลากหลายทางชีวภาพ 4 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 1 5 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 2 6 แนวข้อสอบวัดแววครู 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู P061 – ความเป็นครู รูปภาพ: ปก ครู สควค (ชีววิทยา).jpg >รวบรวมจากผู้สอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ครู สควค (คณิตศาสตร์)

แนวข้อสอบ ครู สควค (คณิตศาสตร์)

แนวข้อสอบ ครู สควค (คณิตศาสตร์) 1 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น 2 สถิติ Statistic 3 แคลคูลัส Calculus 4 ความน่าจะเป็น Probability 5 เซต (Set) 6 กำหนดการเชิงเส้น (Liner programming) 7 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 8 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 9 แนวข้อสอบวัดแววครู 10 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 2 แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017