Home / 2017 / มีนาคม

Monthly Archives: มีนาคม 2017

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 8 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ ราชภัฏ

แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ ราชภัฏ

แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ ราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253 ...

Read More »

กลุ่มงานพลขับ กองทัพไทย

กลุ่มงานพลขับ กองทัพไทย

กลุ่มงานพลขับ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ความรู้เก ...

Read More »

กลุ่มงานพระธรรมนูญ กองทัพไทย

กลุ่มงานพระธรรมนูญ กองทัพไทย

กลุ่มงานพระธรรมนูญ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 5 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 8 เฉลยและ ...

Read More »

กลุ่มงานบรรณารักษ์ กองทัพไทย

กลุ่มงานบรรณารักษ์ กองทัพไทย

กลุ่มงานบรรณารักษ์ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ความ ...

Read More »

กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ส่ ...

Read More »

กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 งา ...

Read More »

กลุ่มตำแหน่งบริการ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งบริการ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งบริการ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ความ ...

Read More »
Scroll To Top