ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / เมษายน (page 10)

Monthly Archives: เมษายน 2017

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบภาษาไทย 3 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง ...

Read More »

ผู้ช่วยนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้ช่วยนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้ช่วยนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบภาษาไทย 3 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐก ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบภาษาไทย 3 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยว ...

Read More »

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบภาษาไทย 3 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบภาษาไทย 3 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 6 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเ ...

Read More »

นิติกร กรมการขนส่งทางบก

นิติกร กรมการขนส่งทางบก

นิติกร กรมการขนส่งทางบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 สรุป แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556 5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 6 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการขนสงทางบก

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการขนสงทางบก

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการขนสงทางบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบระเบียบสำ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการขนส่งทางบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก 1 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 3 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 3.1 ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค 6 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 7 แนวข้อส ...

Read More »

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย 2 ความถนัดด้านการคิดวิเคราะห์ 3 ความสามารถทางด้านตัวเลข 4 ความสามารถด้านเหตุผล 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 8 การวิเค ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017