ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / เมษายน (page 2)

Monthly Archives: เมษายน 2017

พนักงานสถิติ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานสถิติ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานสถิติ กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 7 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 8 ความรู้เบื้องต้นทา ...

Read More »

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา   ...

Read More »

พนักงานพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test 8 ความร ...

Read More »

ลูกมือช่าง กรมสรรพาวุธทหารบก

ลูกมือช่าง กรมสรรพาวุธทหารบก

ลูกมือช่าง กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test 8 แนวข้อสอบแ ...

Read More »

พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test 8 ...

Read More »

พนักงานบริการ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานบริการ กรมสรรพาวุธทหารบก

พนักงานบริการ กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test 8 ความรู้ ...

Read More »

ยศ. ทบ ประทวน

ยศ. ทบ ประทวน

ยศ. ทบ ประทวน 1 แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. (ศาสนาและศีลธรรม) 2 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ. 3 สรุปวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 สรุปวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 MP3- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน ...

Read More »

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ สายงานสัสดี

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ สายงานสัสดี

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ สายงานสัสดี 1 ความรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่สายงานสัสดี 2 แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. (ศาสนาและศีลธรรม) 3 สรุปวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 8 การปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี 9 สรุปสา ...

Read More »

สถาปนิก กรมทางหลวงชนบท

สถาปนิก กรมทางหลวงชนบท

สถาปนิก กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535 4 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 5 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 6 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ) 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเต ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา 6 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา 7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017