ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / เมษายน (page 3)

Monthly Archives: เมษายน 2017

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 4 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 5  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 6 หลักความปลอดภัยในการทำงาน 7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 8 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials ) 4 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis 5 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design 6 การบริหารงานก่อสร้าง 7 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก 8 วิ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 โครงสร้างและคอนกรีต 4 การเตรียมงานก่อสร้าง 5 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 ความรู้เกี ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 การบริหารจัดการ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 สรุปสาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 6 การวางแผนกำลังคน 7 นโยบายใ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6 กฏหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ 7 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์ 8 สรุปเนื้อหาใช้สอบเจ้าพนักงานสัตวบาล 9 ...

Read More »

นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการค้าภายใน 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 4 กฎกระทรวงการแบ่งกรมการค้าภายใน 5 โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ กรมการค้าภายใน 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ด้านเศรษฐกิจ 7 แนวข้อสอบค ...

Read More »

ผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา 5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข ...

Read More »

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา 5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนว ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017