ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / เมษายน (page 5)

Monthly Archives: เมษายน 2017

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 5 หลักการบัญชีเบื้องต้น 6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 7 การบริหารงบประมาณ 8 การวิเคราะห์งบการเงิน 9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประม ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 การบริหารแผนงาน โครงการ 8 การต ...

Read More »

นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน 6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ 7 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช 8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แ ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 5 วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกร ...

Read More »

ปลัด อบต (เจ้าพนักงานปกครอง)

ปลัด อบต (เจ้าพนักงานปกครอง)

ปลัด อบต (เจ้าพนักงานปกครอง) 1 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข ...

Read More »

สถาปนิก ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

สถาปนิก ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

สถาปนิก ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 4 จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 251 ...

Read More »

วิศวกรไฟฟ้า อบต อบจ เทศบาล

วิศวกรไฟฟ้า อบต อบจ เทศบาล

วิศวกรไฟฟ้า อบต อบจ เทศบาล 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 5 ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการเบื้อ ...

Read More »

รวมกฏหมาย สอบท้องถิ่น ภาค ก

รวมกฏหมาย สอบท้องถิ่น ภาค ก

รวมกฏหมาย สอบท้องถิ่น ภาค ก 1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พ ...

Read More »

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต อบจ เทศบาล

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต อบจ เทศบาล

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต อบจ เทศบาล 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 2 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 4 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 5 หลักการสื่อสาร 6 หลักการประชาสัมพันธ์ 7 ...

Read More »

นายช่างไฟฟ้า ท้องถิ่น เทศบาล อบจ

นายช่างไฟฟ้า  ท้องถิ่น เทศบาล อบจ

นายช่างไฟฟ้า  ท้องถิ่น เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 4 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation 5 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design 6 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 7 อุ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017