ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

แนวข้อสอบพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

แนวข้อสอบพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

แนวข้อสอบพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 5 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 3 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 5 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 แนวข้อสอบภาษา ...

Read More »

พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 4 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test 7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แล ...

Read More »

ช่าง กฟน

ช่าง กฟน

ช่าง กฟน 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test 7 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) 1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 4 แบบทดสอบ Personality  Test 5 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ และลักษณะนิสัย 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 8 ความรู้เกี่ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล  กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล  กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 8 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล9 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมื ...

Read More »

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ค ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ 5 ถาม – ตอบ ความรู้สัตวศาสตร์ 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ 4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 5 ความรู้วิชาสัตวบาล 6 สรุปเนื้อหาใช้สอบนักวิชาการสัตวบาล 7 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์ 8 กฏหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ 9 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์

แนวข้อสอบ นิติกร กรมปศุสัตว์ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017