ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / กรกฎาคม (page 4)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ครูอาชีวะ ภาค ข

ครูอาชีวะ ภาค ข

ครูอาชีวะ ภาค ข 1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา 2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 8 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู 9 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโล ...

Read More »

สอบครูอาชีวศึกษา ภาค ก

สอบครูอาชีวศึกษา ภาค ก

สอบครูอาชีวศึกษา ภาค ก 1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read More »

แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) 1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test 4 แบบทดสอบ Personality  Test 5 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ และลักษณะนิสัย 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 8 ความรู้เกี่ ...

Read More »

บุคลากร กรมสรรพากร

บุคลากร กรมสรรพากร

บุคลากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต ...

Read More »

พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

 พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการร ...

Read More »

เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีส ...

Read More »

เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร

เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 8 สรุปสา ...

Read More »

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้างและบุคลากร กรมสรรพากร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้างและบุคลากร กรมสรรพากร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้างและบุคลากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 การวิเคราะห์งบการเงิ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสาร ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017