ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / สิงหาคม (page 10)

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวข้อสอบผู้บังคับหมู่อำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบผู้บังคับหมู่อำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบผู้บังคับหมู่อำนวยการและสนับสนุน 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ศชต.ตำรวจชายแดนใต้

แนวข้อสอบ ศชต.ตำรวจชายแดนใต้

แนวข้อสอบ ศชต.ตำรวจชายแดนใต้ 0 ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 8 ความสามารถด้านเท ...

Read More »

แนวข้อสอบบุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบบุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบบุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบคว ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนั ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 7 แนวข้อสอบหลักการเบื้อง ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร 2 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 3 การใช้เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 7 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส 8 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร 6 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา 7 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานองค์ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนิติกร องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนิติกร องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 8 แนวข้อสอบก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร 2 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 3 การใช้เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม MP3 ...

Read More »

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 7 แนวข้อสอบความรู ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017