ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / สิงหาคม (page 3)

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 6 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น 7 การถ่ายภาพ การถ่ายวีด ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างศิลป์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างศิลป์  กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างศิลป์  กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก 6 หลักการออกแบบ 7 แนวข้อสอบองค์ประกอบของศิลปะ 8 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 6 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 การจัดการตาม ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 5 การสื่อสารและการประสานงาน 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกีบสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 ระบบบริหา ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปกร

แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปกร

แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปกร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบมัณฑนากร ศิลปากร

แนวข้อสอบมัณฑนากร ศิลปากร

แนวข้อสอบมัณฑนากร ศิลปากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 แนวข้อสอบวิชาคว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์) กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์) กรมศิลปากร

แนวข้อสอบ นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์) กรมศิลปากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การกีฬา 5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 6 หลักการออ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโนบายและแผน กรมศิลปากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 5 การสื่อสารและการประสานงาน 6 การบริหารแผนงาน โครงการ 7 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 8 การติ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 5 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017