ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / สิงหาคม (page 4)

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวข้อสอบนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แนวข้อสอบนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 2 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 สรุป ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบพระราชบัญ ...

Read More »

แนวข้อสอบบุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบบุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบบุคลากร 4 องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบคว ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนั ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 7 แนวข้อสอบหลักการเบื้อง ...

Read More »

แนข้อสอบตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม

แนข้อสอบตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม

แนข้อสอบตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน 6 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน 7 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักชีวอนามัย องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักชีวอนามัย องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักชีวอนามัย องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 7 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องก ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร 2 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 3 การใช้เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 7 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส 8 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร 6 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา 7 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานองค์ก ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนิติกร องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนิติกร องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 8 แนวข้อสอบก ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017