ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / สิงหาคม (page 5)

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร 2 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 3 การใช้เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม MP3 ...

Read More »

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 7 แนวข้อสอบความรู ...

Read More »

แนวข้อสอบนักบัญชี องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักบัญชี องค์การเภสัชกรรม

แนวข้อสอบนักบัญชี องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกา ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริษัทขนส่ง จำกัด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริษัทขนส่ง จำกัด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริษัทขนส่ง จำกัด 1 ความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด 2 แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานด้านตัวเลข 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 7 แนวข้อสอบง ...

Read More »

แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 4 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 5 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 6 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ ...

Read More »

แนวข้อสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ฉบับท ...

Read More »

แนวข้อสอบปลัด อบต (เจ้าพนักงานปกครอง)

แนวข้อสอบปลัด อบต (เจ้าพนักงานปกครอง)

แนวข้อสอบปลัด อบต (เจ้าพนักงานปกครอง) 1 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017