ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมือง
แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมือง

แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมือง

แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 และข่าวการเมืองต่างๆ

****************

 1. คำสั่งหน.คสช. ใช้อำนาจมาตราใดกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • มาตรา 41                                                                           ค. มาตรา   43
 • มาตรา 42                                                                           ง. มาตรา  44

ตอบ   ง. มาตรา  44

 1. คำสั่งหน.คสช. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำสั่งที่เท่าใด
 • 5/58 ค. 7/58
 • 6/58                                                                                      ง. 8/58

ตอบ   ค. 7/58

 1. คำสั่งหน.คสช. สั่ง ณ เมื่อใด
 • 16 เมษายน พ.ศ.2558 ค. 15  เมษายน พ.ศ.2558
 • 17 เมษายน พ.ศ.2558 ง. 18  เมษายน พ.ศ.2558

ตอบ    ก.        16 เมษายน พ.ศ.2558

 1. คำสั่งหน.คสช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก.    16 เมษายน พ.ศ.2558                                                        ค. 15  เมษายน พ.ศ.2558

ข.    17 เมษายน พ.ศ.2558                                                        ง. 18  เมษายน พ.ศ.2558

ตอบ  ข.  17 เมษายน พ.ศ.2558

 1. คำสั่งหน.คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘  ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
 • การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
 • การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษา

ตอบ    ง. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษา

 

 1. คำสั่งหน.คสช. ที่ ๗/๒๕๕๘  มีกี่ข้อ
 • 7 ข้อ                                                                                    ค. 9  ข้อ
 • 12 ข้อ                                                                                   ง. 10  ข้อ

ตอบ   ค. 9  ข้อ

 1. บุคคลใดที่จะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 • ผู้อํานวยการองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • เลขาธิการคุรุสภา
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวตามข้อ 7  หยุดการปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้ใครทำหน้าที่แทน
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึ้นไป
 • ถูกทั้ง ข  และ  ค

ตอบ     ง.ถูกทั้ง  ข  และ  ค

 1. คตร. ย่อมาจากอะไร
 • คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
 • คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
 • คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
 • คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ตอบ   ง. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

 1. ข้อใดคือเหตุผลในการที่หน.คสช. มีคำสั่งประกาศใช้อำนาจตามมาตรา 44 กับกระทรวงศึกษาธิการ
 • เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. คำสั่งหน.คสช. ที่ ๖/๒๕๕๘  มีกี่ข้อ
 • 7 ข้อ                                                                                    ค. 9  ข้อ
 • 12 ข้อ                                                                                   ง. 10  ข้อ

ตอบ   ก. 7   ข้อ            

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ มีการโยกย้ายบุคลากรจำนวนกี่คน
 • 4 คน                                                                                    ค. 6  คน
 • 5 คน                                                                                     ง. 7  คน

ตอบ   ค. 6  คน

 1. นางสุทธศรี วงษ์สมาน พ้นจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำรงตำแหน่งใด
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เลขาธิการสภาการศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบ    ข. เลขาธิการสภาการศึกษา

 1. นายพินิติ รตะนานุกูล พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใด
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ   ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017