ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ การขยายพันธุ์พืช
ข้อสอบ  การขยายพันธุ์พืช

ข้อสอบ การขยายพันธุ์พืช

1.มนุษย์รู้จักการขยายพันธุ์พืชวิธีแรกคือข้อใด.

ก.  การเพาะเมล็ด                                                              ข.  การทาบกิ่ง

ค.   การติดตา                                                                      ง.  การตอนกิ่ง

ตอบ  ก.  การเพาะเมล็ด  

2.ข้อใดคือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช.

ก.  วิชาพฤษศาสคร์                                                            ข.  วิชาฮอร์โมนศาสตร์

ค.  วิชาพันธุศาสตร์                                                           ง.   ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.   ถูกทุกข้อ

3.การขยายพันธุ์พืชหมายถึงข้อใด.

ก.  วิธีการที่ทำให้ต้นพืชมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อดำรงสายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆไม่ให้สูญพันธุ์

ข.  วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆที่ไม่มีในท้องถิ่นแต่นำมาจากท้องถิ่นอื่น

ค.  วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะพันธุ์เมล็ด  การทาบกิ่ง การตอนกิ่งและการติดตา

ง.  วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีมาปลูกและแบบแบ่งแยกที่ไม่ต้องอาศัยเพศโดยทำพืชต้นเดิมให้เกิดราก

ตอบ  ก.  วิธีการที่ทำให้ต้นพืชมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อดำรงสายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆไม่ให้สูญพันธุ์

4.ข้อใดคือความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช.

ก.  มีความสำคัญต่อมนุษย์เพราะการเพิ่มจำนวนของต้นไม้เป็นการเพิ่มอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  ยา

รักษาโรค

ข.  ความสำคัญต่อต้นพืขสามารถดำรงพันธุ์ที่ดีไว้ได้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ

ค.  ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมการเพิ่มจำนวนของต้นพืชให้เกิดความร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนในอากาศเมื่อ

ขยายพันธุ์แล้วนำไปปลูกเพิ่ม

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

5.การขยายพันธุ์พืชแบบออกได้  2  ประเภทคือข้อใด.

ก.  การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ                               ข.  การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

ค.  การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่งและทาบกิ่ง               ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข

ตอบ  ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข

6.การขยายพันธุ์โดยการผสมเกสรเพื่อให้เกิดเป็นเมล็ดและนำเมล็ดไปเพาะให้เกิดต้นใหม่หมายถึงข้อใด

ก.  การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ                               ข.  การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

ค.  การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่งและทาบกิ่ง               ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข

ตอบ  ก.  การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ  

7.การขยายพันธุ์ในข้อ 6 นิยมขยายพันธุ์พืชจำพวกใด

ก.  ผัก                                                                                   ข.  พืชไร่

ค.  ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                                     ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

8.ข้อใดไม่ใช่หลักของการขยายพันธุ์พืชให้ประสบผลสำเร็จ

ก.  ผู้ทำการขยายพันธุ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในต้นพืชลักษณะการเจริญเติบโต การใช้วัสดุ

อุปกรณ์เครื่องมือในการขยายพันธุ์รวมทั้งเทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์

ข.  ผู้ทำการขยายพันธุ์พืขต้องหมั่นฝึกฝนและขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆหลายๆครั้งจนเกิด

ความชำนาญ

ค.  ผู้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องเฝ้าสังเกต  ติดตม  ดูแลและควบคุมการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ขยายพันธุ์ไว้

เพื่อให้เกิดเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปปลูก

ง. ผู้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องติดตามข่าวสารการเกษตรเพื่อจะทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการขยายพันธุ์

พืช

ตอบ  ง. ผู้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องติดตามข่าวสารการเกษตรเพื่อจะทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช

9.ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช.

ก.  ทรายหยาบ ขี้เถ้าแกลบ

ข.  ขุยมะพร้าว  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก

ค.  ดินร่วน  ปูนแดง  ฮอร์โมนเร่งราก สมุนไพรป้องกันแมลง กระบะเพาะชำ ถุงพลาสติก พลาสติกพันกิ่ง

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

10.ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ขยายพันธุ์พืช.

ก.  กรรไกรตัดกิ่ง                                                                ข.  มีดตอนกิ่ง

ค.  เลื่อยตัดกิ่ง                                                                     ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

11.ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดกิ่งพืชไปปักชำตัดกิ่งตอนที่ออกรากแล้วกิ่งพืชที่ตัดจะไม่ช้ำหมายถึงข้อใด

ก.  กรรไกรตัดกิ่ง                                                                ข.  มีดตอนกิ่ง

ค.  เลื่อยตัดกิ่ง                                                                     ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก.  กรรไกรตัดกิ่ง 

12.ใช้ประโยชน์สำหรับกรีดเปลี่ยนต้นตอเฉือนเหมือนแผ่นตาเฉือนกิ่งและเตรียมแผลต่างๆบนต้นตอหมายถึงข้อใด

ก.  กรรไกรตัดกิ่ง                                                                ข.  มีดตอนกิ่ง

ค.  เลื่อยตัดกิ่ง                                                                     ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข.  มีดตอนกิ่ง  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017