ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

  1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุย่างเข้า 18 ปี ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำอะไร

ตอบ  ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลาเนาทหารอยู่ภายในปีนั้น หากไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นผู้ดาเนินการแทน

  1. บุคคลที่เป็นทหารกองเกิน เมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ต้องทาอย่างไร

ตอบ   ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลาเนาทหารของตน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในปีนั้น หากไม่สามารถไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ บิดามารดา หรือบุคคลผู้ที่เชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทน

  1. บุคคลใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

ตอบ  1) สามเณรเปรียญ พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปดาเนินการให้ที่วัดที่จาพรรษา

2) ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน

  1. บุคคลใดบ้างที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ

ตอบ   1) บุคคลผู้ต้องหาเลี้ยงบิดามารดา ซึ่งทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

2) บุคคลผู้มีความจาเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ

3) บุคคลผู้ซึ่งมีความจาเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา หรือซึ่งบิดาหรือมารดาตาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017