ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์
ข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์

ข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์

 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีกี่มาตรา
 • 2   มาตรา
 • 3   มาตรา
 • 4  มาตรา
 • 5   มาตรา

ตอบ ค. 4   มาตรา

 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542   ถือใช้ตั้งแต่เมื่อไร
 • 23   มีนาคม 2542
 • 24   มีนาคม 2542
 • 23   เมษายน 2542
 • 24   เมษายน 2542

ตอบ ง. 24   เมษายน 2542

 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา
 • 136 มาตรา
 • 137 มาตรา
 • 138 มาตรา
 • 139 มาตรา

ตอบ ค. 138 มาตรา

 1. ประธานกรรมการในคณะกรรการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติคือใคร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์คือใคร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตอบ ง.อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 1. การปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในเรื่องใด
 • เปลี่ยนแปลงคำว่า “ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
 • เปลี่ยนแปลงคำว่า “ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
 • ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
 • ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

 1. การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • รองนายทะเบียนสหกรณ์
 • ผู้ตรวจการสหกรณ์
 • ผู้สอบบัญชี

ตอบ ค. ผู้ตรวจการสหกรณ์

 1. กพส. เป็นชื่อย่อของอะไรในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
 • คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • กองทุนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
 • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ตอบ ข. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 1. จำนวนของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นอย่างไร
 • มีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน
 • มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
 • มีจำนวนไม่เกิน 15 คน
 • มีจำนวนไม่เกิน 10 คน

ตอบ ข. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน

 1. การประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีการประชุมที่สำคัญรวม กี่ครั้ง
 • 1 ครั้ง
 • 2 ครั้ง
 • 3 ครั้ง
 • ไม่จำกัดครั้ง

ตอบ ข. 2 ครั้ง

 1. ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยตีความในข้อบังคับตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือผู้ใดบ้าง
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สหกรณ์จังหวัด
 • ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ ก. นายทะเบียนสหกรณ์

 1. ระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์คือ
 • ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 • ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
 • ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ   ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้นกี่คน
 • 14 คน
 • 15 คน
 • เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 14 คน
 • เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 15 คน

ตอบ ง. เท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 15 คน

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ผู้ตรวจสอบกิจการหมายถึง
 • ผู้ที่นายทะเบียนแต่งตั้ง
 • ผู้ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
 • ผู้ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
 • ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง

ตอบ ค. ผู้ที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ต้องส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลภายใน 30 วัน ให้กับใครบ้าง
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ ก. นายทะเบียนสหกรณ์

 1. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไว้อย่างไร
 • มี่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
 • ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
 • ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
 • ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือไม่เกิน 10,000 บาท

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

 1. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ในกรณีใดบ้าง
 • สหกรณ์ไม่เริ่มดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
 • สหกรณ์หยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ
 • สหกรณ์ไม่ส่งสำเนางบดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน
 • สหกรณ์ล้มละลาย

ตอบ ข. สหกรณ์หยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ

 1. กรณีที่สหกรณ์ถูกสั่งเลิกโดยนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิในการอุทธรณ์กับใครบ้าง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • นายทะเบียนสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตอบ ข.คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 1. การตั้งชุมนุมสหกรณ์จะต้องมีสหกรณ์ร่วมกันกี่สหกรณ์ จึงจะจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้
 • 3 สหกรณ์ขึ้นไป
 • 4 สหกรณ์ขึ้นไป
 • 5 สหกรณ์ขึ้นไป
 • 6 สหกรณ์ขึ้นไป

ตอบ ค. 5 สหกรณ์ขึ้นไป

 1. นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องรักษาสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ที่ได้ชำระบัญชีเสร็จแล้วอีกนานเท่าใด
 • 2 ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์
 • 3 ปี นับจากวันที่เลิกสหกรณ์
 • 2 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน
 • 3 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

ตอบ ค. 2 ปีนับแต่วันที่ถอนชื่อออกจากทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017