ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเก่า ตำแหน่งพัสดุ
แนวข้อสอบเก่า ตำแหน่งพัสดุ

แนวข้อสอบเก่า ตำแหน่งพัสดุ

1. ข้อใดเป็นวัสดุ

ก.  เครื่องพิมพ์ดีด                                                           ข.  เครื่องอัดสำเนา

ค.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                 ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์

ตอบ ค.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                

 1. ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………

ก.  มีสัญชาติไทย

ข.  จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ค.  จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

 1. ประกาศประกวดราคา ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง  ไม่น้อยกว่า…………

ก.  15  วัน                 ข.  20 วัน                         ค.  25  วัน                       ง.  30  วัน

ตอบ ข.  20 วัน                        

 1. การพัสดุหมายถึง

ก.  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง                                   ข.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ค.  การโอน  การแลกเปลี่ยน  และการจำหน่วยพัสดุ      ง  ถูกทุกข้อ

ตอบ ง  ถูกทุกข้อ

 1. ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้อง

กำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………

ก.  100.-  บาท         ข.  200.-  บาท                 ค.  300.-  บาท                ง.  400.-  บาท

ตอบ       ก.  100.-  บาท        

 1. การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………

ก.  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน                              ข.  เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ค.  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ                      ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ

 1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน

ก.  4  คน                   ข.  3  คน                          ค.  2  คน                         ง.  1  คน

ตอบ         ก.  4  คน                  

 1. การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน วงเงิน 18,500.- บาท  จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี…………

ก.  วิธีตกลงราคา      ข.  วิธีสอบราคา                ค.  วิธีพิเศษ                     ง.  วิธีกรณีพิเศษ

ตอบ ก.  วิธีตกลงราคา     

 1. พัสดุ หมายถึง

ก. วัสดุ                           ข. ครุภัณฑ์                           ค.สิ่งก่อสร้าง                        ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 1. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร คือ…………

ก.  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง                                        ข.  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

ค.  ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ              ง.  ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง

ตอบ    ก.  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง                                       

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี

ก.  4  ปี                     ข.  3  ปี                            ค.  2  ปี                            ง.  1  ปี

ตอบ   ก.  4  ปี                    

 1. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….

ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      ข.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

ตอบ ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

 1. หลักประกันซองประกวดราคา จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)

ก.  10  วัน                 ข.  15  วัน                       ค.  20  วัน                       ง.  30  วัน

ตอบ ข.  15  วัน                      

 1. กิจการของคนไทยหมายถึง………..

ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

ข.  กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย

ค.  กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย

ง.  กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร

ตอบ       ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

 1. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน แยกได้เป็น………..ประเภท

ก.  5  ประเภท          ข.  4  ประเภท                  ค.  3  ประเภท                  ง.  2  ประเภท

ตอบ ง.  2  ประเภท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017